DE STICHTING

Bestuur en Beleid

Stichting Deken van Miert Penning te Veghel is opgericht bij notariële akte d.d. 9 december 2015.
Het bestuur bestaat uit:

  • Elsbeth Slippens
  • Lisette Brus
  • Frank van Halteren

De stichting staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 6472678.
Het rooster van aftreden en de randvoorwaarden project zijn te vinden in het bestuursreglement.

Het doel van de stichting is het in financiële zin ondersteunen van sociaal maatschappelijke instellingen of incidenteel sociaal maatschappelijke doelen/projecten in de gemeente Veghel. Het doel zal bereikt worden door het verwerven van geldelijke en/of andere middelen. Een secundair doel is het eren van een Veghels Icoon door middel van het uitreiken van de “Deken van Miert Penning”. De penning wordt eens in de twee jaar uitgereikt tijdens een Gala-avond.

Organisatie

In formele zin wordt de stichting geleid door het bestuur. Het bestuur kan besluiten nemen met algemene stemmen, dat wil zeggen met een meerderheid van twee van de drie stemmen. De bestuursleden zijn bereid zich onbezoldigd in te zetten om het doel te bereiken. U kunt hier de statuten en het bestuursreglement downloaden.

Naast het bestuur beschikt de Stichting over een aantal werkgroepen:

  • Marketing, PR en communicatie, onder leiding van Niels Bek en Wim Verwegen.
  • De werkgroep Deken van Miert Penning onder leiding van Frank van den Boogaard. Leden van deze werkgroep zijn niet woonachtig in Veghel. Het bestuur van de Stichting nomineert een aantal personen/bedrijven die van groot belang zijn geweest voor Veghel op economisch, maatschappelijk en sociaal vlak. De werkgroep verdiept zich in deze genomineerden en wijst een winnaar aan. Deze persoon ontvangt een Deken van Miert Penning tijdens een Gala avond in de Lambertuskerk in Veghel.
  • Werkgroep goed doel, onder leiding van Lisette Brus.
  • Evenement onder leiding van Ron van Zelst en Ton Claassen.
  • Sales onder leiding van Paul van Dieperbeek.

Deze betrokkenen zetten zich allen onbezoldigd in voor de stichting en haar doelen. Voor het eerste Deken van Miert Penning Gala is er tevens een comité van aanbeveling actief, bestaande uit een vijftiental Veghelse prominenten. Dit comité wordt begeleid door Wim Verwegen.

Begroting en strijkstok

De bestuursleden en de leden van de werkgroepen vervullen de taken onbezoldigd. Per evenement wordt er een begroting opgesteld, waarbij de directe kosten van het evenement begroot worden. Het streven is om alle zuivere opbrengsten aan de goede doelen te laten toekomen. Er blijft niets aan de spreekwoordelijke strijkstok hangen. Iedere deelnemer weet dat zijn opbrengst na aftrek van de directe kosten geheel aan het doel toe zal komen. De complete begroting kunt u hier downloaden.

Voor het evenement 2016 is de verwachting dat circa 50% benodigd zal zijn voor directe kosten. Uiteraard gaat dit uit van een bepaalde bezetting. Na afloop van een jaar zal het bestuur een jaarverslag openbaar maken en verantwoording afleggen over de ontvangen en bestede middelen. Op verzoek aan het bestuur zal aan iedere belanghebbende de begroting en het jaarverslag in complete vorm ter beschikking gesteld worden.

Contact met bestuur

Wilt u contact opnemen met het bestuur van Stichting Deken van Miert Penning gala, mailt u dan naar info@dekenvanmiertpenning.nl