DE STICHTING

Bestuur en Beleid

Stichting Deken van Miert Penning te Veghel is opgericht bij notariële akte d.d. 9 december 2015.
Het bestuur bestaat uit:

  • Elsbeth Slippens, voorzitter
  • Lisette Brus, secretaris
  • Marc van Stratum, Penningmeester

De stichting staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 6472678.

Het doel van de stichting is het in financiële zin ondersteunen van sociaal maatschappelijke instellingen of incidenteel sociaal maatschappelijke doelen/projecten in de gemeente Veghel. Het doel zal bereikt worden door het verwerven van geldelijke en/of andere middelen. Een secundair doel is het eren van een Veghels Icoon door middel van het uitreiken van de “Deken van Miert Penning”. De penning wordt eens in de twee jaar uitgereikt tijdens een Gala-avond gehouden in de Lambertus kerk in Veghel.

Organisatie

In formele zin wordt de stichting geleid door het bestuur. Het bestuur kan besluiten nemen met algemene stemmen, dat wil zeggen met een meerderheid van twee van de drie stemmen. De bestuursleden zijn bereid zich onbezoldigd in te zetten om het doel te bereiken.

Naast het bestuur beschikt de Stichting over een aantal werkgroepen:

  • Marketing, PR en communicatie, onder leiding van Niels Bek en Wim Verwegen.
  • De werkgroep Deken van Miert Penning onder leiding van Frank van den Boogaard. Leden van deze werkgroep zijn niet woonachtig in Veghel. Het bestuur van de Stichting nomineert een 5-tal personen/bedrijven die van groot belang zijn geweest voor Veghel op economisch, maatschappelijk en sociaal vlak. De werkgroep verdiept zich in deze genomineerden en wijst een winnaar aan. Deze persoon ontvangt een Deken van Miert Penning tijdens een Gala avond in de Lambertuskerk in Veghel.
  • Werkgroep goed doel, onder leiding van Lisette Brus.
  • Voor het jaar 2016 is het maatschappelijke doel een rolstoelbus voor enkele ouderenorganisaties, maar ieder evenement wordt een ander lokaal goed doel gekozen.
  • Evenement onder leiding van Ron van Zelst en Ton Claassen.
  • Sales onder leiding van Paul van Dieperbeek.

Deze betrokkenen zetten zich allen onbezoldigd in voor de stichting en haar doelen. Er is tevens een comité van aanbeveling bestaande uit een vijftiental Veghelse prominenten. Dit comité wordt begeleid door Wim Verwegen. Denk hierbij aan ondernemers, ex-ondernemers, politici en sociaal maatschappelijke functionarissen. Leden van het comité van aanbeveling fungeren als ambassadeurs voor De Stichting Deken van Miert Penning.

Begroting en strijkstok

De bestuursleden en de leden van de werkgroepen vervullen de taken onbezoldigd. Per evenement wordt er een begroting opgesteld, waarbij de directe kosten van het evenement begroot worden. Het streven is om alle zuivere opbrengsten aan de goede doelen te laten toekomen. Er blijft niets aan de spreekwoordelijke strijkstok hangen. Iedere deelnemer weet dat zijn opbrengst na aftrek van de directe kosten geheel aan het doel toe zal komen.

Voor het evenement 2016 is de verwachting dat circa 50% benodigd zal zijn voor directe kosten. Uiteraard gaat dit uit van een bepaalde bezetting. Na afloop van een jaar zal het bestuur een jaarverslag openbaar maken en verantwoording afleggen over de ontvangen en bestede middelen. Op verzoek aan het bestuur zal aan iedere belanghebbende de begroting en het jaarverslag in complete vorm ter beschikking gesteld worden.

Jaarverslag

Na afloop van ieder kalenderjaar zijn hier de hoofdlijnen van de verantwoording, zowel inhoudelijk als financieel, terug te vinden. Op verzoek aan het bestuur zal aan iedere belanghebbende het complete jaarverslag ter beschikking gesteld worden. De oprichting heeft in 2016 plaats gevonden waardoor in 2017 de eerste verantwoording beschikbaar zal zijn.

Keurmerken

Het bestuur heeft het keurmerk CBF in aanvraag. Tevens zal de ANBI-status aangevraagd worden. Zodra de keurmerken ontvangen zijn, zal daar melding van plaats vinden onder de betreffende registratienummers.

Giften

Om de doelen te realiseren, is veel geld nodig. Dit willen we primair realiseren door de gala-avond. Indien iemand ons doel steunt, maar geen tafel voor het evenement wil afnemen zijn wij zeer verheugd met iedere gift. Neemt u hiervoor contact op met info@dekenvanmiertpenning.nl